QCVN 02:2008/BCT An toàn trong bào quản, vận chuyển, sử dụng và tiêu hủy vật liệu nổ công nghiệp.


Quy chuẩn này qui định các yêu cầu an toàn và phòng chống thất thoát trong bảo quản, vận chuyển, sử dụng, tiêu huỷ vật liệu nổ công nghiệp (VLNCN).www.hoalac.com.vn:  tham khảo thêm.